REGULAMIN PRZEWOZU ORAZ ZAKUPU BILETÓW GTV BUS

sporządzony w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity dz. U. 2000 nr 50 poz.601)

 • 1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

 

 1. Regulamin Przewozu oraz Nabywania Biletów GTV BUS  zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki:
  1. nabywania biletów za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem www.gtvbus.pl, zwanego dalej „Serwisem”,
  2. przewozu osób i rzeczy

organizowanego i nadzorowanego przez GTV Transfer Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Hutniczej 5, 46-040 Ozimek, KRS 0000696080, REGON 368313739,
NIP 9910514597, zwaną w dalszej części Regulaminu „GTV BUS„. 

 1. Wszelkie informacje dotyczące warunków korzystania z Serwisu zostały opisane w Polityce Prywatności.

 

 • 2. BILETY

 

 1. GTV BUS zapewnia możliwość nabycia biletu oraz wniesienia opłat za przewóz rzeczy:
  1. za pośrednictwem Serwisu,
  2. w pojeździe (po wcześniejszej rezerwacji przejazdu w Serwisie),
  3. w przypadku przedsiębiorców pozostających w stałej współpracy z GTV BUS, za pośrednictwem systemu udostępnionego przez GTV BUS.
 2. GTV BUS zapewnia następujące formy płatności za bilety oraz opłat za przewóz rzeczy:
  1. za pośrednictwem pośrednika sprzedaży PayU S.A.,
  2. gotówką u kierowcy,
  3. w przypadku przedsiębiorców pozostających w stałej współpracy z GTV BUS, za pośrednictwem przelewu bankowego.
 3. W przypadku zakupu biletu za pośrednictwem Serwisu za chwilę zawarcia umowy przewozu uważa się otrzymanie przez kupującego/pasażera potwierdzenia zakupu biletu na adres e-mail wskazany podczas procedury zakupu lub przy rejestracji konta w Serwisie. Potwierdzenie zakupu biletu następuje po zaksięgowaniu opłaty przez GTV BUS. Czas zaksięgowania płatności jest zależny od terminów obsługi organizacji płatniczej/banku i może różnić się dla poszczególnych dostawców takich usług.
 4. Dokonanie zakupu biletu i zawarcie umowy przewozu oznacza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptację bez uwag.
 5. Osoba dokonująca zakupu biletu w pojeździe zobowiązana jest posiadać odliczoną kwotę gotówki na zakup biletu.
 6. Bilet  w formie elektronicznej jest przesyłany na adres e-mail kupującego i może być okazany kierowcy w formie elektronicznej lub w formie wydruku. 
 7. Bilet jest dokumentem imiennym i nie może być odstąpiony innej osobie.
 8. Bilet jest sprzedawany bez przydziału określonego numeru miejsca w pojeździe.
 9. Cena biletów i opłaty za przewóz rzeczy określone są w aktualnym cenniku znajdującym się w Serwisie.
 10. Pasażer ma możliwość zmiany biletu lub anulowania biletu za pośrednictwem BOK “Biuro Obsługi Klienta” lub za pośrednictwem indywidualnego konta użytkownika w Serwisie na następujących warunkach:
  W przypadku zwrotu pieniędzy (anulowanie biletu):
  – powyżej (lub równo) 48 godzin przed planowym rozpoczęciem przewozu nastąpi potrącenie opłaty serwisowej w wysokości 25% wartości ceny pierwotnego biletu
  – poniżej 48 godzin przed planowym rozpoczęciem przewozu brak możliwości zwrotu pieniędzy.
  W przypadku zmiany terminu wyjazdu (zmiana biletu): – powyżej (lub równo) 48 godzin przed planowym rozpoczęciem przewozu możliwość zmiany terminu wyjazdu – bez dodatkowych kosztów (może wystąpić dopłata, jeżeli bilety w zmienionym terminie będą droższe)
  – poniżej 48 godzin, ale powyżej (lub równo) 24 godzin przed planowym rozpoczęciem przewozu zmiana terminu oznacza dopłatę serwisową w wysokości 10% ceny pierwotnej biletu
  – poniżej 24 godzin przed planowym rozpoczęciem przewozu brak możliwości zmiany terminu
 11. Opłata za przewóz nie podlega zwrotowi w przypadku niewykorzystanego lub     częściowo niewykorzystanego biletu.
 12. GTV BUS wystawia faktury VAT w związku ze sprzedażą biletów, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatku od towarów i usług, dla każdej transakcji. W przypadku nabywcy biletu niebędącego przedsiębiorcą (nie posługującego się numerem NIP), jest wystawiana faktura imienna. Niezależnie od formy składania zamówienia (za pośrednictwem serwisu internetowej, telefonicznie czy też osobiście), nabywca jest zobowiązany do określenia już na etapie składania zamówienia, czy oczekuje faktury jako przedsiębiorca (tj. podając numer NIP i pozostałe niezbędne dane), czy też faktury imiennej. Nie ma możliwości zmiany rodzaju faktury (tj. z faktury imiennej na fakturę dla przedsiębiorcy) po złożeniu zamówienia.
 13. Faktury, duplikaty faktur oraz faktury korygujące są wystawiane i dostarczane w formie elektronicznej. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu oznacza akceptację stosowania faktur elektronicznych (w tym duplikatów i faktur korygujących).
 14. W przypadku wystawienia faktury korygującej, w tym w szczególności w przypadku zwrotu należności, pasażer zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić otrzymanie faktury korygującej poprzez odesłanie podpisanej kopii tej faktury do GTV BUS. Przekazanie kwoty zwrotu będzie możliwe wyłącznie po podpisaniu faktury korygującej i dostarczeniu jej do GTV BUS.

 

 • 3. OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU

 

 1. GTV BUS zastrzega sobie prawo do decyzji o wyborze pojazdu jakim będzie wykonywać przewóz.
 2. GTV BUS nie gwarantuje realizacji całej trasy przewozu jednym pojazdem. Możliwe są zmiany pojazdu w trakcie realizacji przewozu.
 3. Godziny planowanych przyjazdów i odjazdów mogą ulec zmianie. Pasażer zostanie niezwłocznie poinformowany o takiej zmianie wiadomością SMS, drogą e-mail bądź telefonicznie.
 4. GTV BUS zastrzega sobie możliwość modyfikacji trasy przejazdu.
 5. Przewoźnik ma prawo powierzenia wykonania części lub całości przewozu podwykonawcom. W przypadku ustanowienia podwykonawców, Przewoźnik odpowiada za działanie bądź zaniechanie podwykonawców jak za działanie bądź zaniechanie własne, wyłącznie w zakresie dotyczącym realizacji przewozu.
 6. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń siły wyższej takich jak np.: zamknięcie granic, działanie żywiołów, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, ani wynikających z nich dalszych skutków.
 7. W przypadku wystąpienia opóźnienia przewozu o czas przekraczający 6 godzin pasażerowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości 50% ceny biletu.

 

 • 4. PRZEWÓZ OSÓB

 

 1. Pasażer zobowiązuje się przybyć w miejsce, z którego odjeżdża pojazd, co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem.
 2. Pasażer powinien zająć dowolne miejsce w pojeździe, co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem. 
 3. Przewoźnik nie będzie oczekiwał na pasażerów nie stosujących się do wyżej wymienionych postanowień. Powyższe dotyczy zarówno przystanku początkowego, przystanków pośrednich i postojów na trasie przejazdu oraz postoju w miejscu przesiadki do innego pojazdu. Brak obecności pasażera w chwili odjazdu traktowany jest jako rezygnacja z przejazdu.
 4. Opóźnionemu pasażerowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o zwrot kosztów biletu.
 5. Obsługa pojazdu i kierowcy GTV BUS mogą wydawać wskazówki, uwagi oraz polecenia mające na celu zapewnienie  bezpieczeństwa pasażerów, prawidłowe wykonywanie przewozu oraz egzekwowanie postanowień Regulaminu.
 6. Pasażerowie zobowiązani są podporządkować się wskazówkom, uwagom oraz poleceniom osób, o których mowa w ustępie 5.
 7. Wsiadanie  do pojazdu  i wysiadanie  z niego dozwolone  jest tylko na przystankach, stacjach lub punktach wyznaczonych do tego przez kierowcę, po  wcześniejszym upewnieniu się co do bezpieczeństwa zatrzymania pojazdu w miejscu do tego przeznaczonym. 
 8. Pasażerowie są zobowiązani do zapinania pasów bezpieczeństwa. 
 9. Pierwszeństwo  przed wsiadającymi mają osoby opuszczające pojazd.
 10. Zabrania się wsiadania i wysiadania z pojazdu:
  1. podczas ruchu pojazdu,
  2. przed całkowitym otwarciem drzwi pojazdu,
  3. po sygnale kierowcy przewoźnika oznaczającym zamknięcie drzwi lub odjazd pojazdu.
 1. Pasażerowie zobowiązani są opuścić pojazd na ostatnim przystanku, stacji lub miejscu do tego przeznaczonym na trasie:
  1. gdy jest to wyznaczony przystanek lub stacja dla wysiadających,
  2. gdy GTV BUS zakończył obsługę przewozu danej trasy,
  3. gdy  zachodzi  uzasadniona konieczność  dokonania czynności związanych  ze zmianą kierunku jazdy, na wyraźne polecenie obsługi pojazdu lub kierowcy.
 1. W przypadku postoju na stacjach paliw, każdorazowo pasażer zobowiązany jest poinformować kierowcę o swoim oddaleniu się od pojazdu oraz powrócić do pojazdu w czasie określonym przez kierowcę.
 2. Pasażer zobowiązany jest spełniać wszelkie wymagania dotyczące podróży, tj. posiadać bilet oraz ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży i przekroczenia granicy, w tym: dowód osobisty lub paszport, a także wymagane wizy.
 3. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak tych dokumentów. GTV BUS zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i/lub wizy wymaganych do przekroczenia granic.
 4. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone GTV BUS (w szczególności za zniszczenie wyposażenia pojazdu) i/lub innym pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
 5. Pasażer, który zanieczyszcza pojazd jest zobowiązany do zapłaty na rzecz GTV BUS kwoty stanowiącej równowartość kosztów koniecznych do całkowitego naprawienia szkody. Gdy następstwem działań lub zaniechań pasażera jest wyłączenie pojazdu z eksploatacji, pasażer zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz GTV BUS kary umownej w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień wyłączenia pojazdu z eksploatacji. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 6. W pojazdach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, a także palenie tytoniu, e-papierosów i innych wyrobów tytoniowych.
 7. Pasażer, którego jakiekolwiek zachowanie, w tym stan nietrzeźwości, odurzenia lub brak higieny osobistej zakłóca komfort, zagraża bezpieczeństwu i porządkowi pozostałych pasażerów zostanie niezwłocznie usunięty z pojazdu w miejscu do tego przeznaczonym.
 8. Decyzję o usunięciu pasażera z pojazdu podejmuje kierowca. Pasażerowi usuniętemu z pojazdu ze względu na naruszanie Regulaminu nie przysługuje zwrot kosztów biletu.

 

 • 5. PRZEWÓZ DZIECI I OSÓB MAŁOLETNICH

Pobierz oświadczenie dla osoby niepełnoletniej podróżującej bez opiekuna

 1. Dzieci i osoby małoletnie poniżej 12 roku życia mogą być przewożone na trasach krajowych i międzynarodowych wyłącznie, jeśli podczas podróży towarzyszy im osoba dorosła.
 2. Dzieci i osoby małoletnie bez względu na wiek mogą podróżować wyłącznie na podstawie aktualnych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy (dowód osobisty, paszport, wizy). 
 3. Małoletni pomiędzy 12 a 18 rokiem życia mogą podróżować samodzielnie pod warunkiem posiadania druku „Oświadczenie o przewozie osoby małoletniej”, wypełnionego przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka. Druk ten powinien zostać wypełniony i podpisany, a następnie przekazany obsłudze przed zajęciem miejsca w pojeździe. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna, nie ponosi również odpowiedzialności, gdy znajdują się one poza pojazdem.
 4. Dzieci poniżej 150 cm wzrostu są przewożone zgodnie z zasadami właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe.
 5. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu pasażera w pojeździe. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte wspomnianym ubezpieczeniem.

 

 • 6. PRZEWÓZ MIĘDZYNARODOWY

 

 1. W przypadku przejazdów obejmujących przekraczanie granicy pasażer jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich ustaw i przepisów dotyczących dokumentów i dowodów tożsamości wymaganych podczas przekraczania granicy, a także przepisów dotyczących wiz, dewiz, cła. GTV BUS nie odpowiada za konsekwencje niestosowania się przez pasażera do tych przepisów, również jeśli te przepisy zostaną zmienione po rezerwacji.
 2. W przypadku przejazdów obejmujących przekroczenie granicy każdy pasażer jest odpowiedzialny za posiadanie wszystkich koniecznych dokumentów podróży oraz przestrzegania przepisów kraju, do którego chce przyjechać lub przez który chce przejechać. (Ogólna zasada: dowód osobisty dla obywateli Unii Europejskiej, i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, paszport dla obywateli innych krajów). 
 3. Każdy pasażer, który podróżuje za granicę lub przyjeżdża z zagranicy, musi przed każdą podróżą pojazdem okazać kierowcy lub pracownikowi obsługi ważny dowód tożsamości lub dokument potwierdzający jego tożsamość. Kierowca lub pracownik obsługi sprawdza pod kątem zgodności informacje zawarte dokumencie tożsamości oraz bilet okazany przez pasażera.
 4. GTV BUS zastrzega sobie prawo do odmowy zabrania na pokład pasażera, który nie może okazać wymaganych podróżą dokumentów, w tym dokumentów tożsamości.
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 i 4, GTV BUS nie zwraca ceny biletu ani nie wypłaca odszkodowania w innej formie.
 6. Pasażer zobowiązuje się do przewożenia wyłącznie towarów bezcłowych w odniesieniu do ich ilości oraz rodzaju.

 

 • 7. PRZEWÓZ BAGAŻU

 

 1. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym lub miejscu przeznaczonym do przewozu powinna być opisana imieniem i nazwiskiem oraz adresem i numerem telefonu pasażera. Obowiązek oznaczenia bagażu w sposób wskazany powyżej obciąża pasażera. Bagaż powinien być odebrany przez pasażera z chwilą zakończenia przez niego podróży. 
 2. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 3 sztuk bagażu w tym 1 sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg oraz 2 sztuk bagażu podstawowego o łącznej wadze nieprzekraczającej 30 kg. Bagażem podstawowym w szczególności może być: walizka, torba podróżna lub plecak.
 3. Bagaż podręczny powinien mieć wymiary pozwalające na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem lub na półce znajdującej się bezpośrednio nad fotelem pasażera. Bagaż podręczny nie powinien utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.
 4. Suma wymiarów każdego z bagaży podstawowych oraz dodatkowych nie może przekraczać 165 cm (szerokość + wysokość + głębokość). Maksymalna waga pojedynczego bagażu przekazywanego do luku bagażowego lub do miejsca przeznaczonego do przewozu nie może przewyższyć 30 kg.
 5. Bagaż podstawowy, przekraczający wskazane limity, a także bagaż dodatkowy może być przewieziony tylko wtedy, gdy pozwoli na to miejsce w luku bagażowym lub miejscu do tego wyznaczonym.
 6. GTV BUS ma prawo odmówić zabrania bagażu jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w Regulaminie.
 7. Odpowiedzialność GTV BUS za bagaż przewożony w lukach bagażowych lub w miejscu przeznaczonym do przewozu jest ograniczona do kwoty 150 zł.
 8. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i bagaż podręczny znajdujący się poza lukiem bagażowym i będący pod bezpośrednią opieką pasażera chyba, że szkoda powstała z jego winy.
 9. Zapomniane lub z innych powodów pozostawione przedmioty w pojeździe przewoźnika nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością przewoźnika, natomiast będą przechowywane przez GTV BUS przez okres 14 dni.
 10. Ze względu na czas podróży i specyfikę przewozu bagaży w pojazdach, przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przewóz w bagażu podstawowym i dodatkowym przedmiotów łatwo tłukących i łatwo psujących się oraz komputerów w tym laptopów, aparatów fotograficznych i innych urządzeń elektronicznych, a także pieniędzy, biżuterii, wyrobów ze złota i srebra, weksli, papierów wartościowych, dokumentów handlowych, paszportów i innych dokumentów, substancji płynnych, a także lekarstw wymagających przechowywania w niskiej temperaturze.
 11. Wszelkie przedmioty wymienione w ustępie 10 muszą być przewożone w bagażu podręcznym pod wyłącznym nadzorem i odpowiedzialnością pasażera i na jego ryzyko.

 

 • 8. PRZEWÓZ RZECZY

 

 1. GTV BUS oferuje możliwość przewozu rzeczy (przewóz przesyłek trasą przewozu).
 2. GTV BUS nie przyjmuje do przewozu przesyłek zawierających alkohol , papierosów i wyrobów tytoniowych, gotówkę, papiery wartościowe itp., przedmioty wartościowe, broń i amunicję, artykuły szybko psujące się lub wymagające specjalnych warunków przewozu, zwierzęta, szczątki ludzkie i zwierzęce, narkotyki i substancje psychotropowe, towary chemicznie i biologicznie aktywne leki wymagające specjalnych warunków przewozu, inne rzeczy które swoimi właściwościami mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia osób mających z nimi styczność i inne, których przewóz jest zabroniony na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
 3. Osoba zlecająca przewóz rzeczy jest zobowiązana do odpowiedniego zabezpieczenia paczki przed jej uszkodzeniem lub zniszczeniem. GTV BUS nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wynikające z jej niewłaściwego zabezpieczenia.
 4. Osoba zlecająca przewóz rzeczy jest zobowiązana do podania dokładnych danych osoby, która dokona odbioru rzeczy w miejscu zakończenia przewozu. Dane powinny zawierać co najmniej: imię i nazwisko, numer telefonu, miejsce nadania i odbioru przesyłki.
 5. Przesyłki podlegające przewozowi przez GTV BUS mogą mieć maksymalne wymiary 120 cm (szerokość + wysokość + głębokość), a ich waga nie może przekraczać 20 kg. Przesyłki niespełniające powyższych parametrów nie będą podlegały przewozowi.
 6. W uzasadnionych przypadkach kierowca jest uprawniony do otworzenia przesyłki i sprawdzenia czy nie zawiera ona rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia nadania przesyłki zawierającej rzeczy, których przewóz jest zabroniony, przesyłka zostanie zwrócona osobie zlecającej przewóz. Opłata za przewóz takiej przesyłki nie podlega zwrotowi.
 7. W przypadku braku dokonania odbioru przez adresata przesyłki, kierowca zostawia przesyłkę w pojeździe i zostanie ona zwrócona do GTV BUS zgodnie z rozkładem jazdy danego pojazdu.
 8. Odpowiedzialność GTV BUS za zagubienie lub zniszczenie przewożonej rzeczy jest ograniczona do kwoty 150 zł.
 9. Rzeczy nieodebrane nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością GTV BUS, natomiast będą przechowywane przez GTV BUS przez okres 14 dni.

 

 • 9. PRZEWÓZ ZWIERZĄT

 

 1. Podróżny może przewieźć pod swoją opieką za opłatą w wysokości 100% ceny biletu, zwierzę domowe jeżeli nie jest one uciążliwe dla pozostałych pasażerów.
 2. Przewożone zwierzę powinno być umieszczone w odpowiednim pojemniku przeznaczonym do podróży zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody pasażerom lub mieniu GTV BUS i znajdować się przy na siedzeniu przy właścicielu.
 3. Rozmiar pojemnika transportowego musi być dostosowany do wielkości zwierzęcia, nie może jednak przekraczać rozmiarów: wysokość 24 cm, głębokość 28 cm, szerokość 46 cm. 
 4. Podczas przewozu zwierzęta powinny pozostawać w pojemnikach, w których zostały umieszczone.
 5. Podczas przewozu osoba przewożąca zwierzę musi posiadać następujące dokument, które zobowiazana jest okazać na żądanie kierowcy:
  1. w przypadku przekroczenia granicy – ważny dokument umożliwiający przekroczenie granicy przez zwierzę.
  2. posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie.
  3. posiadać aktualne i ważne badania weterynaryjne zwierzęcia.
 1. Osoba z niepełnosprawnością lub osoba o ograniczonej sprawności ruchowej może przewieźć pod swoją opieką psa asystującego. Osoba ta musi posiadać podczas przewozu następujące dokumenty, które zobowiązana jest okazać na żądanie kierowcy:
  1. certyfikat potwierdzający status psa asystującego,
  2. aktualne świadectwo szczepienia psa asystującego,
  3. posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie.

 

 1. Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż, ze względów bezpieczeństwa i komfortu pozostałych pasażerów powinien mieć założony kaganiec i nie musi być prowadzony na smyczy oraz powinien.
 2. Przewoźnik może odmówić przewozu zwierzęcia, jeżeli uzna, że stanowi ono zagrożenie dla pozostałych pasażerów.

 

 • 10. SKARGI I REKLAMACJE

 

 1. Pasażer może składać skargi, reklamacje i wnioski w formie pisemnej na adres GTV Transfer Sp. z o.o. ul. Hutnicza 5, 46-040 Ozimek listem poleconym, drogą elektroniczną na wskazany adres: reklamacje@gtvbus.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie . 
 2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji w przypadku uszkodzonego bagażu jest udokumentowanie powstałych szkód w postaci zdjęć ,ustne zgłoszenie zażalenia obsłudze lub otrzymanie pisemnego potwierdzenia tego faktu przez obsługę autokaru/busa na bilecie pasażera, z zaznaczeniem rodzaju zaistniałej szkody oraz zgłoszenie tego faktu przewoźnikowi do głównej siedziby biura w terminie 14 dni od dnia zrealizowania przewozu.
 3. Biuro Obsługi Klienta rozpatrzy skargę w terminie 14 dni od dnia jej przyjęcia, następnie skarżący zostanie powiadomiony o jej rozpatrzeniu zgodnie z trybem jej wniesienia.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe oraz  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

Masz jakieś pytania ?

Infolinia: +48 606 200 002