REGULAMIN PRZEWOZU BIURO PRZEWOZOWE GRAND TOUR VENUS KRZYSZTOF ZUBEIL

sporządzony w oparciu o art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jednolity dz. U. 2000 nr 50 poz.601)

Postanowienia ogólne

1. Dokonanie zakupu biletu BP GRAND TOUR VENUS oznacza zawarcie umowy przewozu oraz potwierdzenie przyjęcia niniejszego Regulaminu.

Jednocześnie Pasażer wyraża zgodę na przetwarzanie przez BP GRAND TOUR VENUS jego danych osobowych niezbędnych do realizacji usług przewozowych oraz obsługi klienta. W przypadku pasażerów objętych wymogiem posiadania dokumentów tożsamości, dokumentów uprawniających
do korzystania ze zniżek oraz wiz, pasażer wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tych dokumentach wyłącznie w zakresie niezbędnym zrealizowaniu przewozu. Pasażer został poinformowany, iż podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem zrealizowania przewozu oraz obsługi klienta. Wszelkie zaś szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym określone w art. 13 i 14 RODO można uzyskać poprzez kontakt pod adresem
e-mail:
iod@gtvvenus.com.pl lub na stronie internetowej http://gtvbus.pl w zakładce „Polityka prywatności”.

2. Pasażer winien przybyć na wskazany w rozkładach jazdy przystanek co najmniej 15 minut przed planowanym odjazdem autokaru/busa.
3. Pasażer powinien zająć miejsce w autokarze/busie wskazane przez obsługę co najmniej 5 minut przed planowanym odjazdem. Przewoźnik nie będzie oczekiwał na pasażerów nie stosujących się do niniejszego postanowienia.
4. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń obsługi autokaru/busa.
5. Pasażer powinien spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą tj. posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (paszport, wizy). Pasażer winien posiadać ważny bilet na przejazd oraz dokument uprawniający do korzystania ze zniżek. Pasażer ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów. Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, iż autokar/bus nie będzie oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno-paszportowej.
6. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa lub która z własnej winy nie jest w stanie wykazać, iż jest osobą, na której imię i nazwisko został wystawiony bilet.
7. Przewoźnik działając w oparciu o art. 135 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 2003 r., nr 128, poz. 1175) ma prawo przed rozpoczęciem podróży żądać od Pasażera-cudzoziemca okazania ważnego paszportu i wizy. W przypadku nie okazania powyższych dokumentów podróży Przewoźnik odmówi przyjęcia Pasażera – cudzoziemca na pokład autokaru/busa, bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
8. W autokarach/busach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu.
9. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze/busie lub odmówić dalszego zapewnienia przewozu, w przypadku, gdy Pasażer: nie przestrzega postanowień Regulaminu; znajduje się w stanie wskazującym na spożycie środków odurzających (alkoholu, narkotyków); zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów. Skutki prawne zdarzeń wymienionych w zdaniu pierwszym ponosi Pasażer. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za klienta, który opuszcza pokład naszego autokaru/busa i zostaje wysadzony ponieważ był pod wpływem alkoholu. Osoby dorosłe, pełnoletnie ponoszą odpowiedzialność same za siebie.
10. Przewoźnik wyraża zgodę na przewóz zwierząt tylko w transporterze po wcześniejszym wykupieniu dodatkowego miejsca z 30% zniżką.
11. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie zniszczenia wyposażenia autokaru/busa) i innym pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
12. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza autokar/bus jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu 1 spowoduje wyłączenie autokaru/busa z eksploatacji to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 500zł za każdy dzień wyłączenia autokaru/busa z eksploatacji.
13. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, zgodnie z rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.
14. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych), ani wynikających z nich dalszych skutków.
15. Za nieodbycie podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje tylko zwrot kwoty stanowiącej równowartość niewykorzystanego biletu.
16. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
17. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autokarze/busie. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody pasażera powstałe poza autokarem/busem, nie są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika.

Bilety

1. Bilet jest dokumentem imiennym, dlatego też nie może być odstąpiony innej osobie.
2. Bilet jest ważny przez okres 3 miesięcy licząc od daty wyjazdu.
3. Pasażer winien dokonać rezerwacji -„powrót” nie później niż na 7 dni przed planowanym wyjazdem. Przewoźnik dokonuje rezerwacji według kolejności zgłoszeń. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania rezerwacji na termin żądany przez Pasażera w przypadku braku wolnych miejsc.
4. Przewoźnik będzie pobierał opłatę za każdą z następujących operacji:
a) zmiana daty wyjazdu
b) zmiana daty powrotu
Zmiana daty wyjazdu/powrotu w dniu wyjazdu/powrotu nie jest możliwa.
5. W przypadku rezygnacji przez Podróżnego z odbycia podróży Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:
a) powyżej 14 dni przed wyjazdem 10% wartości biletu
b) od 14 dni do 48 godzin przed wyjazdem 25% wartości biletu
c) od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu
Zwrot należności za niewykorzystany bilet dokonuje biuro, w którym zakupiono bilet, za bilet zaś zakupiony u pilota w autokarze lub kierowcy w busie zwrotu dokonuje BP GRAND TOUR VENUS w Ozimku.
6. Rezygnacja przez Podróżnego z podróży w dniu wyjazdu (bez wcześniej dokonanego zgłoszenia w tym przedmiocie) lub nie zgłoszenie się na odjazd skutkuje przepadkiem biletu bez jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
7. Bilet wykupiony w obie strony, a wykorzystany tylko w jedną, podlega zwrotowi do wysokości 20% wartości biletu.
8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia biletu przewoźnik nie wystawia duplikatu ani nie zwraca uiszczonych należności.
9. Przewoźnik ustanawia następujące zniżki przy zakupie biletu – dzieci do lat 12 bilet tańszy 50 zł lub 10 € (pod warunkiem , że podróżują wraz z osobą dorosłą , która wykupiła pełny bilet).

Bagaże

1. Każda sztuka bagażu Pasażera przewożona w luku bagażowym winna być opisana imieniem i nazwiskiem Pasażera , miejscem wsiadania i wysiadania zgodnie z posiadanym biletem. Obowiązek oznaczenia bagażu w sposób określony w zdaniu poprzednim spoczywa na Podróżnym. Bagaż powinien być odebrany przez Pasażera z chwilą przyjazdu do miejsca, w którym kończy podróż.
2. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu podróżnego o łącznej wadze 30 kg, przy czym suma wymiarów każdego z nich nie może przekraczać 165cm (szerokość + wysokość + głębokość).
3. Pasażer może zabrać do autokaru/busa bagaż podręczny o wadze do 5 kg. Bagaż ten powinien być umieszczony pod fotelem pasażera i nie utrudniać swobody pozostałym podróżnym.
4. Bagaż przekraczający powyższy limit może być przewieziony tylko wtedy, gdy pozwoli na to miejsce w luku bagażowym. Za nadbagaż Przewoźnik pobiera opłatę w wysokości 20 PLN. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przewiezienia nadbagażu ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych.
5. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.
6. Odpowiedzialność Przewoźnika za bagaż przewożony w lukach bagażowych jest ograniczona do wartości 150 zł . W przypadku przewozu rzeczy o większej wartości, a w szczególności sprzętu elektronicznego – laptop, tablet, telefon itp. musi być przewożony w bagażu podręcznym. Pasażer ubezpiecza je we własnym zakresie i zgłasza ten fakt załodze w chwili przekazania bagażu do przewozu.
7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże i rzeczy znajdujące się poza lukiem bagażowym.

8. Za bagaż, który podróżny przewozi ze sobą, przewoźnik ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika.

9. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej.

10. Przedmioty pozostawione w autokarze/busie przez zapomnienie lub z jakiś innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

11. W przypadku pozostawienia przedmiotów w autokarze lub busie, Klient ma możliwość odbioru rzeczy w siedzibie biura w Ozimku. Na jego prośbę, istnieje możliwość wysyłki pozostawionych rzeczy kurierem na koszt Klienta pod wskazany adres. Przedmioty pozostawione na pokładzie autokaru/busa, (poza lukiem bagażowym) przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika, jeśli takowe się odnajdą są przechowywane przez Przewoźnika przez 14 dni.

12. Pasażer może składać reklamacje w formie pisemnej na adres BP GRAND TOUR VENUS ul. Hutnicza 5, 46-040 Ozimek (list polecony) lub drogą elektroniczną na adres reklamacje@gtvbus.pl . Warunkiem koniecznym jest jednak ustne zgłoszenie zażalenia obsłudze lub otrzymanie pisemnego potwierdzenia tego faktu przez obsługę autokaru/busa na bilecie pasażera, z zaznaczeniem rodzaju zaistniałej szkody. W przypadku braku adnotacji w bilecie o zgłoszeniu skargi obsłudze autokaru/busa Przewoźnik nie będzie rozpatrywał reklamacji. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji w przypadku uszkodzonego bagażu jest udokumentowanie powstałych szkód w postaci zdjęć i zgłoszenie tego faktu do miesiąca czasu od daty wyjazdu. Pozostałe roszczenia będą rozpatrywane do 3 miesięcy od daty wyjazdu. W terminie 14 dni od dostarczenia reklamacji Przewoźnik rozpatruje zgłoszenie.

Masz jakieś pytania ?

Infolinia: +48 606 200 002