Rekrutacja-
Klauzula informacyjna

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że: 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GTV Office Sp. z o.o. z siedzibą w Ozimku, ul. Hutnicza 5, 46-040 Ozimek, KRS: 0000696080, NIP: 9910514597, 
 2. ustanowiono inspektora ochrony danych Barbarę Sośnicką, kontakt pod adresem: iod@gtvbus.pl,
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie stosownych umów powierzenia, przepisów prawa, czy zgodnego z prawem udostępnienia, w tym: dostawca poczty elektronicznej, hostingodawca, dostawcy oprogramowań automatyzacji procesów rekrutacji i zatrudnienia,  odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą także firmy wymienione poniżej – a to w związku z realizacją celów rekrutacyjnych na rzecz tych firm przez administratora: 

 • GTV Office Sp. z o.o., ul. Hutnicza 5, 46-040 Ozimek,
  NIP: 9910514597, KRS 0000696080, info@gtvbus.pl
 • GTV Serwis Sp. z o.o., ul. Zakładowa 2, 45-125 Opole,
  NIP: 7543234065, KRS 0000798043, info@gtvbus.pl
 • International Transport Company Sp. z o.o., ul. Hutnicza 5, 46-040 Ozimek,
  NIP: 9910546249,  KRS: 0000992407, info@gtvbus.pl
 • Green Bus Logistics Sp. z o.o. ul. Hutnicza 5, 46-040 Ozimek,
  NIP: 9910546255 KRS:
  0000992870, info@gtvbus.pl

oraz w ogłoszeniach [rekr. zewn.]:

 • PHU Adam Gronek, ul. Tuwima 13/5, 46-203 Kluczbork,
  NIP: 7510007861, REGON: 530619060, kontakt@najlepszytransport.com
 • PHU Ludwika Gronek-Kałuża, ul. Fabryczna 2, 46-200 Kluczbork,
  NIP: 7511497086, REGON: 531300573, kontakt@najlepszytransport.com
 • PIOMAR SP. Z O.O. ul. Światowida 16, 45-325 Opole
 • NIP: 7540336291

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, nie wskazane a Kodeksie pracy, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która to zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie. 
 2. Jeżeli w dokumentach (CV) zawarte są dane szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa wyraźna zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która to zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. Jeżeli do danej rekrutacji konieczne będzie pozyskanie danych szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, dane te będą przetwarzane w oparciu o art. 9 ust. 2 lit. b RODO,
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów dalszych rekrutacji, do czasu wycofania zgody, 
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeżeli dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 7. podanie określonych danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa, niepodanie określonych danych będzie skutkować niemożliwością przeprowadzenia naboru, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Sprawdź najczęściej zadawane pytania