PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY PRZESYŁKACH

Dla Kierowców firmy GTV Bus

Icon
Kurier odbiera przesyłkę zgodnie ze zleceniem i sprawdza, czy naklejony jest list przewozowy.

Czas doręczenia przesyłek wynosi:
Podczas doręczenia przesyłki Odbiorca musi podać kurierowy kod odbioru paczki celem weryfikacji czy paczka odbierana jest przez upoważnioną do tego osobę.
W przypadku gdy Odbiorca stwierdzi uszkodzenie przesyłki należy spisać protokół uszkodzenia i zweryfikować, czy zawartość została faktycznie uszkodzone czy jedynie opakowanie.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przewożonych rzeczy Odbiorca musi skierować sprawę do Działu Reklamacji.

do 48 godzin od momentu odbioru od Nadawcy lub według indywidualnych ustaleń.
Gdy przesyłka nie zostanie dostarczona:
W wyniku nieobecności odbiorcy w miejscu wskazanym na liście przewozowym Kurier pozostawia Awizo;

Przesyłka dostarczana jest ponownie przez Kuriera drugiego dnia lub w terminie wskazanym na Awizo;

W przypadku ponownej nieobecności Odbiorcy lub jeśli termin podany przez Kuriera w Awizo nie odpowiada Odbiorcy, można ustalić termin odbioru telefonicznie z Kurierem/DOK;

Jeżeli Przesyłka nie zostanie odebrana przez odbiorcę w ciągu 3 dni od dnia następnego po pozostawieniu Awizo, GTV zwraca Przesyłkę do Nadawcy na jego koszt;

Jeżeli paczka nie może być dostarczona do odbiorcy z przyczyn niezależnych od GTV - zawiadamiamy o tym Nadawcę z zapytaniem o dalsze dyspozycje. W przypadku braku wydania dyspozycji co do Przesyłki przez Nadawcę w czasie 24 godzin od powiadomienia, GTV zwraca przesyłkę do Nadawcy na jego koszt;

Przesyłka, której nie można doręczyć Odbiorcy ani zwrócić Nadawcy z powodu braku lub błędnego adresu Nadawcy lub Odbiorcy - może zostać otwarta przez GTV w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie Nadawcy;

Gdy uda się ustalić adres, przesyłka po odpowiednim zabezpieczeniu i umieszczeniu adnotacji na opakowaniu o komisyjnym jej otwarciu jest doręcza zakup usługi kurierskiej w sklepie, GTVapp lub poprzez infolinie GTV;

W przypadku odmowy przyjęcia paczki odbiorca zobowiązany jest podać na liście przewozowym przyczynę odmowy i podpisać się, wpisać dane dokumentu identyfikacyjnego;

Przesyłkę, która nie została doręczona do odbiorcy w miejscu wskazanym w liście przewozowym w ciągu 30 dni od daty planowanego terminu jej dostarczenia, uważa się za utraconą;

Każdy kurier musi mieć przy sobie wydrukowane awiza.

Wzór Protokołu Szkody

Dokumenty do pobrania

Wzór Awizo

Wzór Protokołu Szkody

IconIconIcon
Zakup usługi kurierskiej w sklepie, GTV app lub przez infolinię GTV;

Proces zakupu usługi kurierskiej w GTV
Zapłata za usługę (w momencie dokonania zapłaty, wysyłka listu przewozowego na maila nadawca wraz z regulaminem);
BOK
Wysyłka maila do odbiorcy informacji o zarejestrowaniu;
W przypadku braku płatności, kontakt z BOK z linkiem do płatności;
IconIconIconIcon
Planowanie trasy paczki przez dyspozytorów;
Dział dyspozytorów
Icon
Mail po odbiorze paczki zawierający link do śledzenia przesyłki i unikatowy kod odbioru
Icon
Odbiorca
Dostarczenie paczki odbiorcy (w przypadku niezastania pozostawienie awizo, w przypadku uszkodzenia spisanie protokołu uszkodzenia)
Weryfikacja odbiorcy poprzez unikatowy kod odbioru paczki
Odbiór paczki u nadawcy
IconIconIcon
Kurierzy
Mail do nadawcy i odbiorcy o doręczenie przesyłki;
Icon
BOK
Wydanie decyzji reklamacyjnej do 30 dni od jej zgłoszenia;
Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne (weryfikacja zgłoszenia pod kątem wysłania wszystkich wymaganych dokumentów, złożenie jej w terminie itp.)
Zgłoszenie uszkodzenia przesyłki przez klienta
IconIconIcon
Dział reklamacji
Przesłanie do klienta ankiety sprawdzającej jakość usługi, pracę kuriera itp.;
Icon
Dział ankiet

KIEROWCA TO BRZMI DUMNIE!