Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „Przejazd za złotówkę”

 

 § 1
Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest GTV Office Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hutniczej 5, 46-040 Ozimek, KRS 0000696080, REGON 368313739, NIP 9910514597 (dalej: Organizator konkursu).
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie https://przejazdzazlotowke.gtvbus.pl/
 3. Konkurs skierowany jest do klientów GTV BUS.
 4. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator konkursu.
 5. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Konkurs rozpocznie się dnia 20.05.2024 r. o godzinie 11:00 a zakończy 23.06.2024 r. o godzinie 23.59 (dalej: „Czas Trwania Konkursu”). Okres ten nie obejmuje wydania Nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.
 7. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 8. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 9. Głównym założeniem konkursu jest promocja Organizatora Konkursu.

§ 2
Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
  a) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadający co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie samodzielnie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie, treść niniejszego Regulaminu i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
  b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski;
  c) udzieliła odpowiedzi na pytanie: Za co najbardziej lubisz GTV BUS? widniejącego na stronie konkursowej podając swoje dane, adres meilowy oraz numer opłaconej rezerwacji, w terminie od 20.05.2024 11:00 do dnia 23.06.2024 r. do godziny 23:59
 2. zarezerwowała i opłaciła przejazd na stronie www.sklep.gtvbus.pl lub poprzez aplikację GTVapp w terminie od 20.05.2024  do 20.06.2024 roku. Przed przystąpieniem do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik, powinien uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Akceptacja Regulaminu nastąpi poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa na stronie z formularzem konkursowym.
 3. Zgłoszony do konkursu przejazd, musi zostać wykorzystany. W przypadku wygrania jednego z przejazdów za złotówkę, nie ma możliwości anulowania wcześniejszego przejazdu i zastąpienia go promocyjnym przejazdem. 
 4. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału: pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także osoby współpracujące z Organizatorem w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonka i osoby pozostające z nim i w stosunku przysposobienia.
 6. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (zwana „Uczestnikiem”) jest związana postanowieniami Regulaminu.

§ 3
Przebieg konkursu i sposób przydzielenia nagród

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do:
a)Udzielenia na stronie z formularzem konkursowym https://przejazdzazlotowke.gtvbus.pl/ najbardziej kreatywną odpowiedź na pytanie: „Za co najbardziej lubisz GTV BUS?„  (zwanej „Pracą”)
b)Jeden Uczestnik może tylko raz odpowiedzieć.
c)Odpowiedź powinna zostać udzielona w formie tekstu.
2.Zabronione jest zgłaszanie do Konkursu Prac konkursowych sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prac obraźliwych lub zawierających wulgaryzmy, dyskryminujących, nawołujących do nienawiści, zawierających elementy pornograficzne, propagujące spożywanie alkoholu lub innych używek. Takie Prace konkursowe nie będą brały udziału w Konkursie. W razie przesłania takiej Pracy, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia odpowiedzi i wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
3.Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace: związane z tematyką Konkursu, co do których Uczestnik posiada prawa autorskie, spełniające warunki wskazane powyżej, niezawierające znaków  towarowych, przekazów  reklamowych i promocyjnych podmiotów trzecich.
4.Wybrani przez Komisję Konkursową Zwycięzcy (10 osób) zostaną wyróżnieni nagrodą (zwaną „Nagrodą”).
5.Laureaci Konkursu (zwani „Zwycięzcami”) zostaną poinformowani o Nagrodzie drogą meilową.
6.Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.
7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru 10 Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję konkursową (dalej zwanej „Komisją”).
8.W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 4
Oświadczenia uczestnika

 1. Uczestnik konkursu zgłaszając swoją Pracę do konkursu, oświadcza tym samym, że akceptuje niniejszy Regulamin.
 2. Zgłaszając Pracę do konkursu, uczestnik oświadcza, że:
  • stanowi ona jego wyłączną własność,
  • stanowi przedmiot jego samodzielnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze, przysługuje mu do niej pełnia autorskich praw majątkowych i osobistych,
  • praca nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • osobom trzecim nie przysługują do pracy jakiekolwiek prawa.
 3. Uczestnik konkursu oświadcza, że zwolni Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich zgłoszonych do Pracy lub jej fragmentu.
 4. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za nieprzysługiwanie mu prawa do zgłoszenia Pracy w całości lub części, za naruszenie praw autorskich lub osobistych osób trzecich.
 5. Zgłaszając Pracę konkursową, uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na rozpowszechnianie Pracy konkursowej w Internecie, a w szczególności stronach internetowych Organizatora (oraz na kanałach społecznościowych Organizatora, w tym na profilu Facebook’owym i na Instagramie).

§ 5
Nagrody i zasady wyłonienia zwycięzcy

 1. Spośród wszystkich zgłoszonych do konkursu Prac konkursowych, Komisja wybierze 10 („dziesięć”), w jej ocenie najbardziej kreatywnych Prac konkursowych.
 2. Komisja zastrzega sobie swobodę w wyborze prac. Kryterium wyboru jest oryginalność pomysłu.
 3. Autorzy Prac wybranych przez Komisję są Zwycięzcami Konkursu.
 4. Nagrodami w konkursie jest 10 przejazdów ” za złotówkę”, które będzie można wykorzystać na dowolny wyjazd na trasie Polska-Niemcy-Holandia-Belgia oraz Belgia-Holandia-Niemcy-Polska. Wyjazd musi odbyć się w terminie od 1.07.2024 do 31.08.2024
 5. Jeśli w ciągu 7 dni kalendarzowych od ogłoszenia Zwycięzców Konkursu, dany Zwycięzca nie skontaktuje się z Organizatorem w celu przekazania danych wskazanych powyżej lub próby kontakt u ze strony Organizatora się nie powiodą, nagroda zostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6
Przyznawanie nagród

 1. Zwycięzcy Konkursu wyłonieni przez Organizatora zostaną ogłoszeni na fanpage‘u GTV BUS w Serwisie Facebook w terminie do 5 dni od zakończenia konkursu.
 2. Zwycięzcy Konkursu o wygranej zostaną powiadomieni także drogą meilową.
 3. W wiadomości skierowanej do danego Zwycięzcy, Zwycięzca otrzyma także swój indywidualny kod aktywacyjny. Kod ten Zwycięzca będzie zobowiązany podać przy dokonywania odbioru nagrody. Podanie kodu aktywacyjnego jest niezbędne celem odbioru nagrody.
 4. W przypadku Zwycięzców nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, którzy samodzielnie wzięli udział w konkursie będą oni również poproszeni o przesłanie zgody przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Konkursie, treść Regulaminu oraz przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z konkursem.
 5. Organizator może wręczyć nagrodę osobiście lub wysłać nagrodę na podany adres po uprzednim kontakcie ze Zwycięzcą.
 6. Nagroda zostanie wydana po przedstawieniu Imienia i Nazwiska zwycięzcy oraz podaniu kodu aktywacyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu, a w przypadku zwycięzców nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, którzy samodzielnie wzięli udział w konkursie także po dostarczeniu przez nich zgody ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Konkursie, treść Regulaminu oraz przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu.
 7. Nagrody nie można zamienić na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.
 8. Nie można przenieść prawa do Nagrody na inną osobę.
 9. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.
 10. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję .
 11. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w momencie wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy, a także potwierdzenia jego pełnoletności. Przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania stosownego dokumentu tożsamości. Jednocześnie, aby odebrać Nagrodę, laureat zobowiązany jest do wypełnienia protokołu wydania nagrody Zwycięzcy.
 12. Laureat Konkursu przyjmując Nagrodę zgadza się na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku w materiałach promocyjnych oraz do promocji tego wydarzenia w Internecie, w tym w mediach społecznościowych Organizatora.

§ 7
Prawa i obowiązki organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie bądź pozbawienia prawa do Nagrody Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub niniejszym Regulaminem, w szczególności Uczestników, którzy:
  a) nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie,
  b) wykorzystują różne możliwości do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników,
  c) jeżeli w stosunku do ich Pracy konkursowej zostały zgłoszone roszczenia osób trzecich, w szczególności co do naruszenia praw autorskich.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji, podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 8
Prawa własności intelektualnej do prac

 1. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późń. zm., dalej zwana „Ustawą”), Organizator w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do nieodpłatnego korzystania na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych, w celu przeprowadzenia Konkursu.
 2. W przypadku, gdy odpowiedź na pytanie konkursowe stanowi utwór w rozumieniu Ustawy, Organizator, działając na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody Zwycięzcy, nabywa nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do nagrodzonej Pracy Konkursowej, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych na następujących polach eksploatacji:
 3. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 4. W zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
 5. W zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów,
 6. W zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,
 7. Wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiał reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.
 8. Organizator uprawniony jest do wykonywania praw zależnych do Pracy Konkursowej Zwycięzcy na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie, t. j. do dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w Pracy w całości lub części oraz dokonywania jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywania przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Pracy, oraz zezwalania na dokonywanie takich modyfikacji, zmian i opracowań, również przez podmioty trzecie, a także korzystania z takich zmian, modyfikacji i opracowań, również przez podmioty trzecie.
 9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność względem Organizatora w przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń lub pociągnięcia Organizatora do odpowiedzialności w związku z wykorzystaniem przez Organizatora Prac Konkursowych, do których prawa nabył na mocy Regulaminu.

§ 9
Przetwarzanie danych osobowych 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest GTV Office Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hutniczej 5, 46-040 Ozimek, KRS 0000696080, REGON 368313739, NIP 9910514597 (dalej: Organizator konkursu).
 2. Celem przetwarzania danych osobowych Uczestnik przez administratora danych jest prawnie uzasadniony interes Organizatora, związany z organizacją Konkursu, w szczególności przyjmowaniem Prac konkursowych, wyłonieniem Zwycięzcy, zapewnieniem kontaktu ze Zwycięzcą i realizacją Nagrody, uiszczeniem podatku od nagród, jak również rozpatrywaniem reklamacji dotyczących przebiegu Konkursu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w niektórych sytuacjach podstawą przetwarzania będzie zgoda, a więc podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku zgody będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestnik następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu. W przypadku Zwycięzców dodatkowo będą przetwarzane dane stanowiące wizerunek.
 4. Uczestnik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił o zgodę; zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta, skutek będzie następujący: przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona – oświadczenie o cofnięciu zgody prosimy przesłać na adres prowadzenia działalności Administratora), wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestnik jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, w tym otrzymania Nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.
 7. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu administratora na podstawie stosownych umów powierzenia oraz podmioty biorące udział w realizacji Konkursu, w tym uczestniczące w procesie realizacji usług stanowiących Nagrodę.
 8. W związku z organizacją Konkursu poprzez Facebook dane mogą być przetwarzane przez podmioty z państw trzecich.
 9. Administrator danych przetwarza dane osobowe z poszanowaniem przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) oraz krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem internetowym:  https://gtvbus.pl/przejazd-za-zlotowke/
 2. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać, kontaktując się z Organizatorem listownie, za pośrednictwem Facebook’a lub poczty elektronicznej.
 3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane listownie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: reklamacje@gtvbus.pl w trakcie trwania Konkursu, jak również w ciągu 30 dni od jego zakończenia. Organizator ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji. Odpowiedź na reklamację przekazana zostanie na papierze lub innym trwałym nośniku.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Sprawdź najczęściej zadawane pytania