Regulamin konkursu

Regulamin konkursu „GTV SHOW”

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest GTV Transport Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Hutniczej 5, 46-040 Ozimek, KRS 0000752384, REGON 381523180, NIP 9910522792 (dalej: Organizator konkursu).

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na fanpage’u GTV BUS w serwisie społecznościowym Facebook (dalej „Serwis Facebook”), dostępnej w Internecie pod adresem https://www.facebook.com/GTVBUS77

3. Serwis Facebook nie jest organizatorem niniejszego konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Serwis Facebook ani w żaden sposób nie jest z nim związany.

4. Konkurs skierowany jest do klientów GTV BUS, jak również fanów GTV BUS w Serwisie Facebook.

5. Fundatorem nagród rzeczowych w konkursie jest Organizator konkursu.

6. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

7. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wziąć udział w wydarzeniu 4.11.2022 o godz 10:00 i udzielić poprawnych i najszybszych odpowiedzi na zadane podczas LIVA pytania.

8. Udział w konkursie jest bezpłatny.

9. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

10. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie Konkursu, w tym pracownicy GTV Transport Sp. z o.o. Sp. K. w Ozimku, jak również członkowie najbliższych rodzin w/w osób, tj. ich małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym pożyciu, rodzice tych osób lub rodzice małżonków, rodzeństwo, wstępni, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

11. Głównym założeniem konkursu jest promocja GTV BUS.

§ 2
Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
a) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadający co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie samodzielnie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie, treść niniejszego Regulaminu i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium Polski;
c) posiada własne konto w Serwisie Facebook, przy rejestracji którego podała swoje prawdziwe dane osobowe,
d) udzieliła odpowiedzi na zadanie konkursowe umieszczone na fanpage‘u GTV BUS w Serwisie Facebook.

2. Przed przystąpieniem do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik, powinien uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z jego zaakceptowaniem.

3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze zwolnieniem Serwisu Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z organizacją konkursu.

4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych Uczestników w celu przeprowadzenia konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016, poz. 922 ze zm.).

5. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że Uczestnik bierze udział w Konkursie niezgodnie z Regulaminem Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

6. W razie uzyskania przez Uczestnika Konkursu prawa do nagrody, Organizator może od niego zażądać złożenia pisemnego oświadczenia, o spełnianiu warunków, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, w wyznaczonym przez niego terminie. Odmowa złożenia oświadczenia lub niedostarczenie go w terminie oznacza rezygnację Uczestnika Konkursu z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich jego roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

§ 3
Przebieg konkursu i sposób przydzielenia nagród

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wziąć udział w wydarzeniu dnia 4.11.2022 o godz 10:00 i udzielić poprawnych i najszybszych odpowiedzi na zadane podczas LIVA pytania.

2. Jeden Uczestnik może odpowiadać na zadane pytania dowolna ilość razy.

3. Każda następna odpowiedź tego samego Uczestnika będzie brana pod uwagę.

 

§ 4
Nagroda i zasady wyłonienie Zwycięzcy

1. Nagrodami w konkursie są gadżety GTV BUS.

2. Konkurs polegać będzie na weryfikacji warunków i wyłonieniu Zwycięzców.

3. Zwycięzcami konkursu zostaną osoby, które jak najszybciej i poprawnie odpowiedzą na zadane pytania.

§ 5
Przyznawanie Nagród

1. Zwycięzcy Konkursu wyłonieni przez Organizatora zostaną ogłoszeni na fanpage‘u GTV BUS w Serwisie Facebook w terminie 7 dni od zakończenia konkursu.

2. Zwycięzcy Konkursu o wygranej zostaną powiadomieni także za pomocą wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook („Komunikat dla Zwycięzcy”).

3. W prywatnej wiadomości, o której mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu Zwycięzca otrzyma także swój indywidualny kod aktywacyjny. Kod ten Zwycięzca będzie zobowiązany podać przy dokonywania odbioru nagrody. Podanie kodu aktywacyjnego jest niezbędne celem odbioru nagrody.

4. W przypadku Zwycięzców nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, którzy samodzielnie wzięli udział w konkursie będą oni również poproszeni o przesłanie zgody przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Konkursie, treść Regulaminu oraz przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z konkursem.

5. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w zakresie jego danych zamieszczonych w Serwisie Facebook na fanpage’u GTV BUS.

6. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą konkursu.

8. Nagrodę należy odebrać w siedzibie firmy GTV BUS przy ul. Hutniczej 5, w Ozimku. Organizator może również wysłać nagrodę na podany adres po uprzednim kontakcie ze Zwycięzcą.

9. Nagroda zostanie wydana po podaniu imienia i nazwiska zgodnego z nazwą użytkownika Serwisu Facebook oraz kodu aktywacyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu, a w przypadku zwycięzców nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, którzy samodzielnie wzięli udział w konkursie także po dostarczeniu przez nich zgody ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Konkursie, treść Regulaminu oraz przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu.

10. W przypadku nie podjęcia przez Zwycięzcę nagrody w terminie do 18 lutego 2021 r. nagroda przepada na rzecz Organizatora. Organizator może również wysłać nagrodę na podany adres po uprzednim kontakcie ze Zwycięzcą.

11. Organizator zastrzega, że nagroda ma charakter rzeczowy i nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania narody przez Zwycięzcę.

13. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

14. Nagroda, które nie zostanie wydana w Konkursie pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 6
Postępowanie Reklamacyjne

1. Uczestnicy konkursu mają prawo zgłaszania reklamacji dotyczących Konkursu.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 5 dni od zakończenia konkursu.

3. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

4. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres GTV Transport Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Hutniczej 5, 46-040 Ozimek.

5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do kontaktu (adres zamieszkania, bądź adres e-mail), jak również zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

6. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora.

7. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

8. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wysłanie odpowiedzi na reklamację listem poleconym w ww. terminie uznaje się za dochowanie terminu na rozpatrzenie reklamacji.

9. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Organizatora w sposób wskazany w zgłoszeniu. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

§ 7
Postanowienia Końcowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest GTV Transport Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą przy ul. Hutniczej 5, 46-040 Ozimek, KRS 0000752384, REGON 381523180, NIP 9910522792. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją nagród oraz zamieszczeniem listy zwycięzców na fanpage’u GTV BUS, a także rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

2. Nagroda otrzymana przez Laureata z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu podlega obowiązkowi zwrotu na rzecz Organizatora.

3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na oficjalnym fanpage i stronie internetowej GTV BUS. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają tylko postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie trwania Konkursu, z poszanowaniem praw do uzyskania nagrody nabytych już przez Uczestników i bez pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników.

6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub których nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

7. Spory wynikające z niniejszego Konkursu będą rozpatrywane przez sąd powszechny.

Sprawdź najczęściej zadawane pytania