Regulamin konkursu

Regulamin konkursu 

 REGULAMIN KONKURSU NA FACEBOOKU “Majówka” z dn. 01.05.2024 r.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu “Majówka” na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”), jest GTV BUS OFFICE , z siedzibą na ul. Hutnicza 5, 46-040 Ozimek (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.
 5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.
 6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 8. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/GTVBUS77 (zwanej dalej “Fanpage”).
 9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator w postaci Komisji Konkursowej.

§2
UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  1. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;
  5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§3
NAGRODA

1. Nagrodą jest jeden voucher na kwotę 2000 zł do wykorzystania w Biurze Podróży Itaka – dla osoby wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda

4. Jeden Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz, poprzez udzielenie jednej odpowiedzi na zadanie konkursowe w komentarzu. Każda następna odpowiedź tego samego Uczestnika nie będzie brana pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu przez Organizatora. . Praca ma być wykonana samodzielnie bez udziału AI. Prace wykonane przez AI nie będą mogły brać udziału w konkursie.

5. Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

6. Po stronie Organizator, jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, znajduje się obowiązek obliczenia, pobrania i odprowadzenia do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego należnego z tytułu wygranej.

§4
MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/GTVBUS77.
 2. Konkurs trwa:
 • od dnia 01.05.2024 godz 08:00. lub od momentu opublikowania ogłoszenia konkursowego w formie posta
 • do 08.05.2024 godz. 23:59
 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone publicznie w komentarzach do posta konkursowego w dniu 10.05.2024.

§5
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: Majówka to idealny czas na podróże, pokaż nam jak odpoczywasz. Pod postem konkursowym dodaj swoje zdjęcie lub film, na którym pokażesz nam jak odpoczywasz podczas majówki.
 2. Zapoznanie się z regulaminem konkursu.
 3. Umieszczenie komentarza pod postem konkursowym, który będzie jednocześnie odpowiedzią na zadanie konkursowe sformułowane w treści posta. Wzięcie udziału w konkursie oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Jeden Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz, poprzez udzielenie jednej odpowiedzi na zadanie konkursowe w komentarzu.
 5. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/GTVBUS77

§6
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Regulaminu.
 3. Komisja konkursowa będzie oceniać każdą odpowiedź za oryginalność i kreatywność pomysłu. Każdy z członków komisji oceni prace w skali od 1 do 5 punktów.
 4. Komisja segreguje komentarze i dokonuje oceny. Jeśli więcej prac otrzyma taką samą liczbę punktów – ocenimy je ponownie i wybierzemy jedną z najwyższą liczbą punktów.
 5. Publiczna informacja o wygranej zostanie umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/GTVBUS77 w dniu 10.05.2024
 6. Zwycięzca będzie proszony o kontakt zwrotny via Messenger z Organizatorem celem ustalenia szczegółów udostępnienia nagrody.
 7. Organizator zastrzega sobie, że kontakt po stronie Zwycięzcy musi nastąpić z konta, którego komentarz został oznaczony jako zwycięski. W przeciwnym razie nagroda nie zostanie przekazana.
 8. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest wysłanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu wiadomości prywatnej do Organizatora.
 9. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 10 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.
 10. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§7
KOMISJA KONKURSOWA

 1. Prace oceniane będą przez komisję konkursową, składającą się z 3 przedstawicieli Organizatora.
 2. Prace zostaną ocenione pod względem:
  1. oryginalności
  2. kreatywności
 3. Skład Komisji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.

§8
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  4. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  5. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§9
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§10
PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:
  1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;
  2. korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu,
  umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie
  podając dane autora (imię i nazwisko).

§11
REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, laureaci winni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 5. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.
 6. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji posta i obowiązuje do zakończenia trwania konkursu
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

Sprawdź najczęściej zadawane pytania