Regulamin konkursu „STAND UP”

1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest GTV Office Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hutniczej 5, 46-040 Ozimek, NIP 991-05-14-597 (dalej: Organizator konkursu).
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony na fanpage’u GTV BUS w serwisie społecznościowym Facebook (dalej „Serwis Facebook”), dostępnej w Internecie pod adresem https://www.facebook.com/GTVBUS77
 3. Serwis Facebook nie jest organizatorem niniejszego konkursu. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Serwis Facebook ani w żaden sposób nie jest z nim związany.
 4. Konkurs skierowany jest do klientów GTV BUS, jak również fanów GTV BUS w Serwisie Facebook.
 5. Fundatorem nagród rzeczowych w konkursie jest Organizator konkursu.
 6. Konkurs prowadzony jest na obszarze Unii Europejskiej.
 7. Przyjmowanie zgłoszeń w Konkursie trwa do dnia 22.06.2022 do godziny 9:00 od momentu ogłoszenia Konkursu w serwisie Facebook.
 8. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 9. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
 10. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie Konkursu, w tym pracownicy GTV Office Sp. z o.o., jak również członkowie najbliższych rodzin w/w osób, tj. ich małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym pożyciu, rodzice tych osób lub rodzice małżonków, rodzeństwo, wstępni, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 11. Głównym założeniem konkursu jest promocja GTV BUS.

 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
  a) jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby posiadający co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie samodzielnie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie, treść niniejszego Regulaminu i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
  b) posiada miejsce zamieszkania na terytorium UE;
  c) posiada własne konto w Serwisie Facebook, przy rejestracji którego podała swoje prawdziwe dane osobowe,
  d) udzieliła odpowiedzi na zadanie konkursowe umieszczone na fanpage‘u GTV BUS w Serwisie Facebook w terminie podanym w §1 pkt 7.
 2. Przed przystąpieniem do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik, powinien uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z jego zaakceptowaniem.
 3. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne ze zwolnieniem Serwisu Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z organizacją konkursu.
 4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora konkursu danych osobowych Uczestników w celu przeprowadzenia konkursu (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016, poz. 922 ze zm.).
 5. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że Uczestnik bierze udział w Konkursie niezgodnie z Regulaminem Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.
 6. W razie uzyskania przez Uczestnika Konkursu prawa do nagrody, Organizator może od niego zażądać złożenia pisemnego oświadczenia, o spełnianiu warunków, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu, w wyznaczonym przez niego terminie. Odmowa złożenia oświadczenia lub niedostarczenie go w terminie oznacza rezygnację Uczestnika Konkursu z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich jego roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

 3 Przebieg konkursu i sposób przydzielenia nagród

 1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy udzielić odpowiedzi w komentarzu na zadanie konkursowe umieszczone na fanpage‘u GTV BUS w Serwisie Facebook w terminie podanym w §1 pkt 7 od momentu ogłoszenia Konkursu w serwisie Facebook.
 2. Jeden Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko jeden raz, poprzez udzielenie jednej odpowiedzi na zadanie konkursowe w komentarzu.
 3. Każda następna odpowiedź tego samego Uczestnika nie będzie brana pod uwagę przy rozstrzygnięciu konkursu przez Organizatora.
 4. Konkurs polega na wyłonieniu – spośród wszystkich prawidłowo udzielonych odpowiedzi, które wezmą udział w Konkursie i spełnią wymogi Regulaminu – 2 Zwycięzców.

4 Nagroda i zasady wyłonienie Zwycięzcy

 1. Nagrodami w konkursie są 2 podwójne zaproszenia na wieczór StandUp, który odbędzie się 25.06.2022 w Venlo (Holandia).
 2. Konkurs polegać będzie na weryfikacji warunków i wyłonieniu Zwycięzców.
 3. Zwycięzcami konkursu zostaną 2 osoby, w sposób najbardziej kreatywny przedstawią powód dla któ®ego w/w nagrodę powinny otrzymać, w zamieszczonym pod postem konkursowym.
 4. Forma komentarza i wykonanie jest całkowicie dowolne.

5 Przyznawanie Nagród

 1. Zwycięzcy Konkursu wyłonieni przez Organizatora zostaną ogłoszeni na fanpage‘u GTV BUS w Serwisie Facebook 22.06.2022 o godz. 12.00
 2. Zwycięzcy Konkursu o wygranej zostaną powiadomieni także za pomocą wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook („Komunikat dla Zwycięzcy”).
 3. W prywatnej wiadomości, o której mowa w § 5 ust. 2 Regulaminu Zwycięzca otrzyma plik pdf, uprawniający do udziału w wydarzeniu.
 4. W przypadku Zwycięzców nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, którzy samodzielnie wzięli udział w konkursie będą oni również poproszeni o przesłanie zgody przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Konkursie, treść Regulaminu oraz przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z konkursem.
 5. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w zakresie jego danych zamieszczonych w Serwisie Facebook na fanpage’u GTV BUS.
 6. W przypadku braku kontaktu ze Zwycięzcą nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą konkursu.
 8. Nagrodę należy odebrać za pośrednictwem komunikatora Facebook – Messenger.
 9. Nagroda zostanie wydana po podaniu imienia i nazwiska zgodnego z nazwą użytkownika Serwisu Facebook, a w przypadku zwycięzców nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, którzy samodzielnie wzięli udział w konkursie także po dostarczeniu przez nich zgody ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Konkursie, treść Regulaminu oraz przetwarzanie ich danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem konkursu.
 10. W przypadku nie podjęcia przez Zwycięzcę nagrody w terminie do 22.06.2022 r. nagroda przepada na rzecz Organizatora. Organizator może również wysłać nagrodę na podany adres po uprzednim kontakcie ze Zwycięzcą.
 11. Organizator zastrzega, że nagroda ma charakter rzeczowy i nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odebrania narody przez Zwycięzcę.
 13. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
 14. Nagroda, które nie zostanie wydana w Konkursie pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 6 Postępowanie Reklamacyjne

 1. Uczestnicy konkursu mają prawo zgłaszania reklamacji dotyczących Konkursu.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 5 dni od zakończenia konkursu.
 3. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
 4. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na marketing@gtvbus.pl.
 5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do kontaktu (adres zamieszkania, bądź adres e-mail), jak również zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 6. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora.
 7. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.
 8. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Wysłanie odpowiedzi na reklamację listem poleconym w ww. terminie uznaje się za dochowanie terminu na rozpatrzenie reklamacji.
 9. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Organizatora w sposób wskazany w zgłoszeniu. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i wiążąca.

 7 Postanowienia Końcowe

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest jest GTV Office Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Hutniczej 5, 46-040 Ozimek. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celach związanych z realizacją nagród oraz zamieszczeniem listy zwycięzców na fanpage’u GTV BUS, a także rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji nagrody i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 2. Nagroda otrzymana przez Laureata z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu podlega obowiązkowi zwrotu na rzecz Organizatora.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na oficjalnym fanpage i stronie internetowej GTV BUS. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają tylko postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie trwania Konkursu, z poszanowaniem praw do uzyskania nagrody nabytych już przez Uczestników i bez pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników.
 6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub których nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 7. Spory wynikające z niniejszego Konkursu będą rozpatrywane przez sąd powszechny.